Catalog FOS POLMO Łódź S.A.

Cookies

Polityka plików Cookie

Czym są pli­ki Cook­ie Ciastecz­ka (ang. cook­ies) to niewielkie pli­ki, zapisy­wane i prze­chowywane na twoim kom­put­erze, table­cie lub smart­phonie pod­czas gdy odwiedza­sz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zaw­iera nazwę strony inter­ne­towej, z której pochodzi, „dłu­gość życia” ciastecz­ka (to znaczy czas jego ist­nienia), oraz przy­pad­kowo wygen­erowany unikalny numer służą­cy do iden­ty­fikacji przeglą­dar­ki, z jakiej następu­je połącze­nie ze stroną internetową.

Polityka plików Cookie

 1. W związku z udostęp­ni­an­iem zawartoś­ci ser­wisu inter­ne­towego www.polmo-lodz.com.pl sto­su­je się tzw. cook­ies, tj. infor­ma­c­je zapisy­wane przez ser­w­ery na urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka, które ser­w­ery mogą odczy­tać przy każ­do­ra­zowym połącze­niu się z tego urządzenia koń­cowego, może także uży­wać innych tech­nologii o funkc­jach podob­nych lub tożsamych z cook­ies. W niniejszym doku­men­cie, infor­ma­c­je doty­czące cook­ies mają zas­tosowanie również do innych podob­nych tech­nologii stosowanych w ramach naszych ser­wisów inter­ne­towych. Pli­ki cook­ies (tzw. “ciastecz­ka”) stanow­ią dane infor­maty­czne, w szczegól­noś­ci pli­ki tek­stowe, które prze­chowywane są w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka ser­wisu inter­ne­towego www.polmo-lodz.com.pl. Cook­ies zazwyczaj zaw­ier­a­ją nazwę dome­ny ser­wisu inter­ne­towego, z którego pochodzą, czas prze­chowywa­nia ich na urządze­niu koń­cowym oraz unikalny numer.
 2. Pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane są w celu: 
  1. dos­tosowa­nia zawartoś­ci stron ser­wisu inter­ne­towego do pref­er­encji użytkown­i­ka oraz opty­mal­iza­cji korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych; w szczegól­noś­ci pli­ki te pozwala­ją rozpoz­nać urządze­nie użytkown­i­ka ser­wisu inter­ne­towego i odpowied­nio wyświ­etlić stronę inter­ne­tową, dos­tosowaną do jego indy­wid­u­al­nych potrzeb,
  2. tworzenia statystyk, które poma­ga­ją zrozu­mieć, w jaki sposób użytkown­i­cy ser­wisu korzys­ta­ją ze stron inter­ne­towych, co umożli­wia ulep­szanie ich struk­tu­ry i zawartości,
  3. utrzy­ma­nia sesji użytkown­i­ka ser­wisu inter­ne­towego (po zal­o­gowa­niu), dzię­ki której użytkown­ik nie musi na każdej pod­stron­ie ser­wisu ponown­ie wpisy­wać loginu i hasła,
  4. dostar­cza­nia użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.
 3. W ramach ser­wisu inter­ne­towego www.polmo-lodz.com.pl może­my stosować następu­jące rodza­je plików cookies: 
  1. niezbędne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące korzys­tanie z usług dostęp­nych w ramach ser­wisu inter­ne­towego, np. uwierzytel­ni­a­jące pli­ki cook­ies wyko­rzysty­wane do usług wyma­ga­ją­cych uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu,
  2. pli­ki cook­ies służące do zapewnienia bez­pieczeńst­wa, np. wyko­rzysty­wane do wykry­wa­nia nadużyć w zakre­sie uwierzytel­ni­a­nia w ramach serwisu,
  3. pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące zbieranie infor­ma­cji o sposo­bie korzys­ta­nia ze stron inter­ne­towych serwisu,
  4. funkcjon­alne” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące “zapamię­tanie” wybranych przez użytkown­i­ka ustaw­ień i per­son­al­iza­cję inter­fe­j­su użytkown­i­ka, np. w zakre­sie wybranego języ­ka lub regionu, z którego pochodzi użytkown­ik, rozmi­aru czcion­ki, wyglą­du strony inter­ne­towej itp.,
  5. reklam­owe” pli­ki cook­ies, umożli­wia­jące dostar­czanie użytkown­ikom treś­ci reklam­owych bardziej dos­tosowanych do ich zainteresowań.
 4. W wielu przy­pad­kach opro­gramowanie służące do przeglą­da­nia stron inter­ne­towych (przeglą­dar­ka inter­ne­towa) domyśl­nie dopuszcza prze­chowywanie plików cook­ies w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka. Użytkown­i­cy ser­wisu mogą dokon­ać w każdym cza­sie zmi­any ustaw­ień doty­czą­cych plików cook­ies. Ustaw­ienia te mogą zostać zmienione w szczegól­noś­ci w taki sposób, aby blokować automaty­czną obsługę plików cook­ies w ustaw­ieni­ach przeglą­dar­ki inter­ne­towej bądź infor­mować o ich każ­do­ra­zowym zamieszcze­niu w urządze­niu użytkown­i­ka ser­wisu inter­ne­towego. Szczegółowe infor­ma­c­je o możli­woś­ci i sposobach obsłu­gi plików cook­ies dostęp­ne są w ustaw­ieni­ach opro­gramowa­nia (przeglą­dar­ki inter­ne­towej). Niedoko­nanie zmi­any ustaw­ień w zakre­sie cook­ies oznacza, że będą one zamieszc­zone w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka, a tym samym będziemy prze­chowywać infor­ma­c­je w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka i uzyski­wać dostęp do tych informacji.
 5. Wyłącze­nie stosowa­nia cook­ies może spowodować utrud­nienia korzys­tanie z niek­tórych usług w ramach naszych ser­wisów inter­ne­towych, w szczegól­noś­ci wyma­ga­ją­cych logowa­nia. Wyłącze­nie opcji przyj­mowa­nia cook­ies nie powodu­je nato­mi­ast braku możli­woś­ci czy­ta­nia lub oglą­da­nia treś­ci zamieszczanych w ser­wisie inter­ne­towym www.polmo-lodz.com.pl z zas­trzeże­niem tych, do których dostęp wyma­ga logowania.
 6. Pli­ki cook­ies mogą być zamieszczane w urządze­niu koń­cowym użytkown­i­ka ser­wisu inter­ne­towego www.polmo-lodz.com.pl, a następ­nie wyko­rzysty­wane przez współpracu­ją­cych z ser­wisem reklam­odaw­ców, firmy badaw­cze oraz dostaw­ców aplikacji multimedialnych.

Jak wyłączyć pliki cookie w przeglądarce?